Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de
vereniging /stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind
vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken
die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens
dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons
komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige)
medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan
een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel
grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie
wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij
je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de
gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig
  en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn
  waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel
  noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de
  minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en
  minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
  grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar
  redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en
  met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer
  of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van
  ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat
  de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij
  vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij
  de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van
  bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de
  gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur
  aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of
fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de
persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende
of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens
het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag,
kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.
De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door
persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen
onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Dynamo Roosendaal dd 15 maart 2020.

Inhoud van dit document is volgens het modelgedragscode platform vrijwilligers inzet 25 sept 2019 zoals
geadviseerd door via de website van de Rijksoverheid voor de 'Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers'.